Kontakt

Kontakt
W sprawach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola należy kontaktować się z pracownikami
Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Opola.

Sprawy związane z:

nadzorem nad realizacją umowy pomiędzy przedsiębiorcą odbierającym odpady, a Miastem Opole, a w szczególności:
– przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
– przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
– udzielaniem informacji o segregacji odpadów,
– materiałami informacyjnymi dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi,

prowadzi Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych ul. Piastowska 17, pok. 610, 611
Kontakt:
tel. 77 44 13 237,  77 44 38 732
e-mail: odpady@um.opole.pl

Sprawy dotyczące :
– składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane) wraz z zapotrzebowaniami na pojemniki,
– prowadzenia postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty,
prowadzi Referat Wymiaru Opłaty pl. Wolności 7-8, pok. 106
Kontakt:
tel. 77 54 11 339

Sprawy związane z:
– funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
– nadzorem nad prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskich Punktów Elektroodpadów,
– nadzorem nad sprawozdawczością oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wpis do rejestru działalności regulowanej),

prowadzi Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pl. Wolności 7-8, pok. 229
Kontakt:
tel. 77 45 11 890
e-mail: rgo@um.opole.pl