Zamawianie pojemników

Zamawianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Zarządzenie OR-I.0050.45.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia procedury wyposażenia nieruchomości w pojemniki

zmiany: Nr OR-I.0050.351.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., Nr OR-I.0050.574.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr OR-I.0050.625.2017 z dnia 25 września 2017 r.,

( tekst ujednolicony)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z zapisami §5 ust. 2 uchwały nr XXXI/572/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016, poz. 2083) – z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 1. Wyposażenie przez Gminę Opole nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola realizowane jest na podstawie złożonego i prawidłowo wypełnionego druku zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne.
 2. Wzory druków zapotrzebowania na pojemniki stanowią załączniki 1-3 do niniejszego zarządzenia:
  1. wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych – Załącznik 1
  2. wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych kilku i wielorodzinnych – Załącznik 2
  3. wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych – Załącznik 3
 3. 3. Wzory, o których mowa w ust. 2, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, stronie www.smieciopolis.opole.pl oraz na Platformie e-Usług Publicznych.
 4. Wypełniony druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być wnoszony osobiście w Urzędzie Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole albo przesłany na jeden z ww. adresów.
  4a. Druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być również wniesiony w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola albo za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL.
 5. Zgłoszone zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne podlega weryfikacji w zakresie zgodności z zapisami prawa miejscowego, w szczególności w przypadku nieruchomości zamieszkałych sprawdzeniu podlega prawidłowość doboru pojemności i liczby pojemników w zależności od liczby osób zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych sprawdzeniu podlega prawidłowość doboru pojemników w zależności od średniej tygodniowej ilości odpadów wytwarzanych na tych nieruchomościach.
 6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Opola na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie może wyrazić zgodę na czasowe lub stałe zwiększenie pojemności pojemnika albo wyposażenie w dodatkowy pojemnik, biorąc pod uwagę morfologię odpadów danego rodzaju wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Opola może wyrazić zgodę również z innych przyczyn wskazanych we wniosku.
  6a. Zwiększenie pojemności pojemnika albo wyposażenie w dodatkowy pojemnik realizowane jest wyłącznie w przypadku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  6b. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 6, zwiększenie pojemności pojemnika albo wyposażenie w dodatkowy pojemnik realizowane jest dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w następujący sposób:

  1. pojemnik żółty/zielony o pojemności 60 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 120 l,
  2. pojemnik żółty/zielony o pojemności 120 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 240 l,
  3. pojemnik żółty/zielony o pojemności 240 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 360 l,
  4. pojemnik żółty/zielony o pojemności 360 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 660 l,
  5. pojemnik brązowy o pojemności 120 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 240 l wyłącznie w przypadku nieruchomości wyposażonych w jeden pojemnik brązowy,
  6. pojemnik czarny o pojemności 60 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 120 l w przypadku zadeklarowanych 1-2 osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. pojemnik czarny o pojemności 120 l uzupełniany jest dodatkowym pojemnikiem o pojemności 60 l w przypadku zadeklarowanych 3 osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. pojemnik czarny o pojemności 120 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 240 l w przypadku zadeklarowanych 4 osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9. pojemnik czarny o pojemności 240 l wymieniany jest na pojemnik o pojemności 360 l w przypadku zadeklarowanych 5-9 osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. W przypadku niezgodności z prawem miejscowym, pojemniki na nieruchomościach zamieszkałych zostaną dostosowane do liczby zadeklarowanych osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1 do Zarządzenia – wersja pdf
załącznik nr 2 do Zarządzenia – wersja pdf
załącznik nr 3 do Zarządzenia – wersja pdf