Archiwum kategorii: Aktualności

3. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? = za co płacisz?

Opłata pokrywa koszty:

 • bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych z pojemników od wszystkich właścicieli nieruchomości oraz ich transportu, gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania,
 • pośredniego odbioru odpadów komunalnych, które obejmują tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. zbiornic) – będziemy mieli ich prawdopodobnie 2 – będziesz mógł tam sam zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, czyli na miejscu nie płacisz nic!
 • obsługi administracyjnej systemu

W ramach opłaty:

 • odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych,
 • odpady poremontowe przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • odpady wielkogabarytowe będą odbierane w akcjach „wystawka”,

2. Jak będzie działał nowy system?

Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej uiszczania

 • opłata za odpady zebrane selektywnie będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady!
 • przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez mieszkańców (w tym odpady wielkogabarytowe w ramach akcji „wystawka”)
 • Gmina obejmie nowym systemem wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne = przejęcie kontroli nad całkowitym strumieniem odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Opola
 • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego
 • powstaną 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady (w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”)

1. Po co w ogóle zmieniać system?

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Cele nowej ustawy:

 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”
 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi – zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości
 • ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych, w tym odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko odpadów
 • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów w sposób inny niż składowanie..
 • wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów oraz spalania odpadów „w domowych piecach”
 • wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń