Deklaracje

1.  DOGO – 2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy

1a.  DOGO – 2 druk edytowalny

 

2.  ZOGO – 3 – wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu – załącznik obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu

 

2a.  ZOGO – 3 druk edytowalny

 

3.  DOGO – 3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

3a.  DOGO – 3 druk edytowalny

 

4.  DOGO – 4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

4a.  DOGO – 4 druk edytowalny

 

5.  DOGO – 5 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla właścicieli więcej niż jednej nieruchomości

 

5a.  DOGO – 5 druk edytowalny

 

6.  ZOGO – 2 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypełnia właściciel więcej niż jednej nieruchomości

 

6a.  ZOGO – 2 druk edytowalny

 

7.  DOGO – 6 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

8.  DOGO – 7 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

 

8a.  DOGO – 7 druk edytowalny

 

9.  ZOGO – 4 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

 

9a.  ZOGO – 4 druk edytowalny

 

10. Platforma e-Usług Publicznych umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: http://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=18116&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=2022

 

11. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: EPUAP

12.  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

13.  Klauzula informacyjna