Kontakt

Kontakt
W sprawach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola należy kontaktować się z pracownikami
Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Opola.

 Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
prowadzi sprawy związane z:

– przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
– przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
– udzielaniem informacji o segregacji odpadów,
– przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
znajduje się w budynku przy
 Placu Wolności 7-8, 45-018 Opole (II p.) pokoje nr 201, 202, 203.
Kontakt:
tel. 77 44 13 237,  77 44 38 732
e-mail: odpady@um.opole.pl

Referat Wymiaru Opłaty prowadzi sprawy dotyczące :
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane) wraz z zapotrzebowaniami na pojemniki,
– prowadzenia postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty,
Referat Wymiaru Opłaty znajduje się w budynku
przy
pl. Wolności 7-8,  pokój 106
Kontakt:
tel. 77 54 11 339
email: oplata@um.opole.pl

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi prowadzi sprawy związane z:
– funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
– nadzorem nad prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskich Punktów Elektroodpadów,
– nadzorem nad sprawozdawczością oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wpis do rejestru działalności regulowanej).
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
znajduje się w budynku przy pl. Wolności 7-8 pok. 229.

Kontakt:
tel. 77 45 11 890
e-mail: rgo@um.opole.pl

Skip to content