Kontakt

Kontakt
W sprawach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola należy kontaktować się z pracownikami
Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta Opola.

Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
prowadzi sprawy związane z:
– przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
– przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
– przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
– udzielaniem informacji o segregacji odpadów,
– przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Adres: pl. Wolności 7-8, pokoje nr 201, 202, 203.
Kontakt:
tel. 77 44 13 237,  77 44 38 732
e-mail: odpady@um.opole.pl

Referat Wymiaru Opłaty 
prowadzi sprawy dotyczące :
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zapotrzebowaniami na pojemniki,
– prowadzenia postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty.
Adres: pl. Wolności 7-8,  pokój 113
Kontakt:
tel. 77 54 11 303; 77 54 11 388; 77 54 11 339; 77 45 11 874
email: oplata@um.opole.pl

Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
prowadzi sprawy dotyczące rozliczeń księgowych wniesionych opłat za gospodarowanie odpadami.
Adres: pl. Wolności 7-8,  pokoje 111, 112, 125
Kontakt:
tel.: 77 54 11 877, 77 54 11 308, 77 54 11 343

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
prowadzi sprawy związane z:
– funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
– nadzorem nad prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Miejskich Punktów Elektroodpadów,
– nadzorem nad sprawozdawczością oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (wpis do rejestru działalności regulowanej).
Adres: pl. Wolności 7-8,  pokój 229
Kontakt:
tel. 77 45 11 890
e-mail: rgo@um.opole.pl

Skip to content