7. Czy to mieszkaniec będzie uiszczał opłatę do UM czy zrobi to za niego zarząd nieruchomości?

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku wyżej wymienione podmioty mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części: – odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

6. Do kiedy należy złożyć deklarację? Czy będzie można zrobić to elektronicznie?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklarację można składać w formie elektronicznej, przesyłając ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola
2) za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL. 2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r.o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? = za co płacisz?

Opłata pokrywa koszty:

  • bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych z pojemników od wszystkich właścicieli nieruchomości oraz ich transportu, gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania,
  • pośredniego odbioru odpadów komunalnych, które obejmują tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. zbiornic) – będziemy mieli ich prawdopodobnie 2 – będziesz mógł tam sam zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, czyli na miejscu nie płacisz nic!
  • obsługi administracyjnej systemu

W ramach opłaty:

  • odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych,
  • odpady poremontowe przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • odpady wielkogabarytowe będą odbierane w akcjach „wystawka”,