19. Jeśli w firmie nie wytwarzamy odpadów szklanych czy musimy zamawiać zielony pojemnik?

Tak, jeśli Państwo zadeklarujecie, że będziecie segregować odpady, gdyż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola obowiązuje 4-pojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w 4 rodzaje pojemników na poszczególne frakcje odpadów (czarny, z żółtą klapą, zielony, brązowy z ożebrowaniem).
Pojemnika brązowego na odpady nie musi być, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje w deklaracji posiadanie kompostownika.
Ilość oraz pojemność pojemników na odpady komunalne określa właściciel nieruchomości.

16. Czy będzie konieczne przekazanie Gminie dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. kopii faktur określających ilość odbieranych odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach albo ilości zameldowanych osób?

Wraz z deklaracją nie będzie potrzeba składać dodatkowych dokumentów, nie dotyczy to sytuacji w której właściciel nieruchomości będzie chciał skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych. Ewentualne postępowania wszczęte będą jeśli deklaracja nie będzie zgodna ze stanem faktycznym.