6. Do kiedy należy złożyć deklarację? Czy będzie można zrobić to elektronicznie?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklarację można składać w formie elektronicznej, przesyłając ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola
2) za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL. 2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r.o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? = za co płacisz?

Opłata pokrywa koszty:

 • bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych z pojemników od wszystkich właścicieli nieruchomości oraz ich transportu, gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania,
 • pośredniego odbioru odpadów komunalnych, które obejmują tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. zbiornic) – będziemy mieli ich prawdopodobnie 2 – będziesz mógł tam sam zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, czyli na miejscu nie płacisz nic!
 • obsługi administracyjnej systemu

W ramach opłaty:

 • odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych,
 • odpady poremontowe przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • odpady wielkogabarytowe będą odbierane w akcjach „wystawka”,

2. Jak będzie działał nowy system?

Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej uiszczania

 • opłata za odpady zebrane selektywnie będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady!
 • przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez mieszkańców (w tym odpady wielkogabarytowe w ramach akcji „wystawka”)
 • Gmina obejmie nowym systemem wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne = przejęcie kontroli nad całkowitym strumieniem odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Opola
 • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego
 • powstaną 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady (w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”)