Zasady zamawiania pojemników od 23.09.2021r.

Zamawianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.531.2021 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 22 września 2021 r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z zapisami § 8 ust. 2 i 2a uchwały nr XXVIII/557/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2002 z późn. zm.) – z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

 1. Wyposażenie przez Gminę Opole nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola realizowane jest na podstawie złożonego i prawidłowo wypełnionego druku zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne.
 2. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w razie zmiany sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Gmina Opole zastrzega sobie prawo do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola bez konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości druku zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne. W takim przypadku o pojemności i liczbie pojemników w jakie zostanie wyposażona nieruchomość decyduje Gmina Opole.
 3. Wzory druków zapotrzebowania na pojemniki stanowią załączniki 1-4 do niniejszego zarządzenia:
  a) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych – załącznik 1,
  b) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych kilkurodzinnych, wielorodzinnych oraz w zabudowie śródmiejskiej – załącznik 2,
  c) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych – załącznik 3,
  d) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – załącznik 4.
 4. W sytuacji gdy miejscem ustawienia pojemników ma być teren, który jest własnością Gminy Opole warunkiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki jest uzyskanie zgody Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na ustawienie pojemników na tym terenie. Wzór wniosku o uzyskanie zgody stanowi załącznik nr 5.
  4a. Wzór wydawanej przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu zgody na udostępnienie terenu wraz z regulaminem użytkowania terenu gminnego na cele gromadzenia odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 6.
 5. Złożenie zapotrzebowania na pojemniki bez zgody o której mowa w ust. 4 skutkować będzie przesłaniem informacji do wnoszącego o konieczności jego uzupełnienia. Do momentu usunięcia braków pozostawia się zapotrzebowanie na pojemniki bez realizacji.
 6. Wzory, o których mowa w ust. 3, 4 i 4a udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, na stronie www.smieciopolis.opole.pl oraz na Platformie e‑Usług Publicznych.
 7. Wypełniony druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być złożony osobiście w Urzędzie Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, ul. Krawiecka 13, pok. 2-4, 45‑023 Opole lub pl. Wolności 7-8, pok. 106, 45-018 Opole albo przesłane na jeden z ww. adresów.
 8. Druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być również wniesiony w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola, za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL lub przesłany pocztą elektroniczną na adres odpady@um.opole.pl.
 9. Zgłoszone zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne podlega weryfikacji w przypadku nieruchomości zamieszkałych, w zakresie dostosowania pojemników do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w zakresie dostosowania pojemników do liczby i pojemności wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Opola na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wniosku zawierającego uzasadnienie może wyrazić zgodę na czasowe lub stałe zwiększenie pojemności pojemnika. Wniosek może być złożony osobiście w Urzędzie Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 2-4, 45-023 Opole, przesłany pocztą, wniesiony w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola, za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL lub przesłany pocztą elektroniczną na adres odpady@um.opole.pl.
 11. W przypadku wniosku o zwiększenie pojemności pojemnika czarnego (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 10, poprzedzone jest weryfikacją realizacji obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.
 12. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 10, zwiększenie pojemności pojemnika realizowane jest dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w następujący sposób:
  a) pojemnik o pojemności 60 l wymieniany jest na pojemnik 120 l,
  b) pojemnik o pojemności 120 l wymieniany jest na pojemnik 240 l,
  c) pojemnik żółty / zielony / niebieski / czarny o pojemności 240 l wymieniany jest na pojemnik 360 l,
  d) pojemnik żółty o pojemności 360 l wymieniany jest na pojemnik 660 l.
 13. W przypadku niezgodności liczby lub pojemności pojemników z prawem miejscowym, pojemniki na nieruchomościach zamieszkałych zostaną dostosowane do liczby zadeklarowanych osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych.

§3

Traci moc zarządzenie nr OR-I.0050.603.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.

 

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia ( zabudowa jednorodzinna) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia ( zabudowa kilku i wielorodzinna oraz zabudowa śródmiejska) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia ( nieruchomości niezamieszkałe) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia (domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 5 do Zarządzenia (wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie pojemników na terenie MZLK) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 6 do Zarządzenia (wzór wyrażonej przez MZLK zgody na ustawienie pojemników ) – wersja edytowalna
Skip to content