Zasady zamawiania pojemników

Zamawianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Procedury zamawiania pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zostały opisane w Zarządzeniu nr OR-I.0050.531.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 września 2021 r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki z późniejszymi zmianami.

Zabudowa jednorodzinna
Pojemniki podstawiane są zgodnie z tabelą doboru pojemników przyjętą zarządzeniem Prezydenta w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki. Zasady zwiększania pojemnika opisuje powyższe zarządzenie. Korzystanie ze zniżki na kompostownik wiąże się z brakiem podstawienia pojemnika na bio odpady.

Zabudowa kilku (3-9 lokali) i wielorodzinna ( od 10 lokali) i mieszana.
W przypadku zabudowy kilkurodzinnej o pojemności decyduje ilość zadeklarowanych osób na nieruchomości, jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej, jednak ze względu na częstsze odbiory, przyjmujemy, że pojemniki są średnio o połowę mniejsze niż w zabudowie jednorodzinnej. Zabudowa kilkurodzinna ma 1 komplet pojemników dla wszystkich lokali.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej decyduje liczba zadeklarowanych osób i częstotliwość odbioru (wielorodzinna, śródmiejska).
W przypadku nieruchomości mieszanych (mieszkańcy + firmy) pojemność pojemników obejmuje zadeklarowaną ilość osób plus pojemności zadeklarowane przez firmy.

Zabudowa niezamieszkała
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych pojemność i częstotliwość odbiorów jest dowolnie kształtowana wg oświadczenia właściciela nieruchomości. Prosimy o weryfikację możliwości ustawienia pojemników na nieruchomościach w przypadku zamawiania większych pojemników. Szczególnie dotyczy to pojemników dużych typu kontenerowego 3,5 – 5 – 7 – 15 – 36m3.
Zwracamy także uwagę, że pojemniki na bio odpady o pojemnościach 660l i 1100l często po wypełnieniu są zbyt ciężkie, aby je skutecznie i bezpiecznie opróżniać. Zalecamy zlecanie ustawienia odpowiedniej ilości pojemników o pojemności 240l (zamiast np. 1100l).

Zasada powyżej 50% segregacji.
Na podstawie Uchwały NR XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola wprowadzono zasadę, że: Warunkiem uznania, że odpady komunalne w nieruchomości niezamieszkałej oraz w części z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej w przypadku wspólnego zbierania odpadów są zbierane w sposób selektywny jest spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 3 (pełna segregacja) oraz warunku wyposażenia nieruchomości w pojemniki o pojemności, w których łączna miesięczna ilość odpadów komunalnych gromadzona do pojemników na frakcje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 (żółty, zielony, bio i niebieski), jest większa niż łączna miesięczna ilość odpadów komunalnych gromadzona w pojemniku na odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu (czarny).
Wyjątki:
Zasady powyżej nie stosuje się do: cmentarzy, żłobków, hospicjów, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych na podstawie Uchwały NR XLIX/931/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

Zarządzenie oraz załączniki dostępne są poniżej 

Zarządzenie Nr OR-I.0050.531.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 września 2021r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki
Zmiany:
Zarządzenie Nr OR-I.0050.588.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 listopada 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki
Zarządzenie Nr OR-I.0050.664.2021 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 października 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki
Zarządzenie NR OR-I.0050.495.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki
Zarządzenie NR OR-I.0050.752.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki
Zarządzenie NR OR-I.0050.817.2023 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki

  • załącznik nr 1 do Zarządzenia ( zabudowa jednorodzinna) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 2 do Zarządzenia ( zabudowa kilku i wielorodzinna) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 3 do Zarządzenia ( nieruchomości niezamieszkałe) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 4 do Zarządzenia (nieruchomości na cele rekreacyjne) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 5 do Zarządzenia (wniosek u zgodę MZLK) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 6 do Zarządzenia (wzór wyrażonej przez MZLK zgody na ustawienie pojemników ) – wersja edytowalna

UWAGA !
Zapotrzebowanie złożone i czekasz na pojemniki lub wymianę pojemników na większe? –
Do czasu realizacji dostawy pojemników Wykonawca usługi odbioru odpadów obowiązany jest odbierać odpady w workach udostępnionych w dniu wywozu odpadów.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych numer tel. 77 44-13-237, 77 44-38-732

Skip to content