Zasady zamawiania pojemników od 01.01.2021r.

Zamawianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.603.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w związku z zapisami § 8 ust. 2 i 2a uchwały nr XXVIII/557/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2002 z późn. zm.) – z a r z ą d z a m, co następuje::

§1

 1. Wyposażenie przez Gminę Opole nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola realizowane jest na podstawie złożonego i prawidłowo wypełnionego druku zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne.
 2. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w razie zmiany sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Gmina Opole zastrzega sobie prawo do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola bez konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości druku zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne. W takim przypadku o pojemności i liczbie pojemników w jakie zostanie wyposażona nieruchomość decyduje Gmina Opole.
 3. Wzory druków zapotrzebowania na pojemniki stanowią załączniki 1-4 do niniejszego zarządzenia:
  a) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych – załącznik 1,
  b) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych kilkurodzinnych, wielorodzinnych oraz w zabudowie śródmiejskiej – załącznik 2,
  c) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych – załącznik 3,
  d) wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – załącznik 4.
 4. W sytuacji gdy miejscem ustawienia pojemników ma być teren, który jest własnością Gminy Opole warunkiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki jest uzyskanie zgody Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na ustawienie pojemników na tym terenie. Wzór wniosku o uzyskanie zgody stanowi załącznik nr 5.
 5. Złożenie zapotrzebowania na pojemniki bez zgody o której mowa w ust. 4 skutkować będzie przesłaniem informacji do wnoszącego o konieczności jego uzupełnienia. Do momentu usunięcia braków pozostawia się zapotrzebowanie na pojemniki bez realizacji.
 6. Wzory, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, na stronie www.smieciopolis.opole.pl oraz na Platformie e‑Usług Publicznych.
 7. Wypełniony druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne oraz zgoda właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanego przez Miasto Opole mogą być złożone osobiście w Urzędzie Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, ul. Piastowska 17, pok. 610-612, 45‑082 Opole lub pl. Wolności 7-8, pok. 106, 45-018 Opole albo przesłane na jeden z ww. adresów.
 8. Druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne oraz zgoda właściciela nieruchomości niezamieszkałej na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanego przez Miasto Opole mogą być również wniesione w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola albo za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL. Druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być również przesłany pocztą elektroniczną na adres odpady@um.opole.pl.
 9. Zgłoszone zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne podlega weryfikacji w przypadku nieruchomości zamieszkałych, w zakresie dostosowania pojemników do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w zakresie dostosowania pojemników do liczby i pojemności wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyrażenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1.
 10. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Opola na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wniosku zawierającego uzasadnienie może wyrazić zgodę na czasowe lub stałe zwiększenie pojemności pojemnika. Wniosek może być złożony osobiście w Urzędzie Miasta Opola, ul. Piastowska 17, pok. 610-612, 45-082 Opole, przesłany pocztą, wniesiony w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola, za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL lub przesłany pocztą elektroniczną na adres odpady@um.opole.pl.
 11. W przypadku wniosku o zwiększenie pojemności pojemnika czarnego (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 10, poprzedzone jest weryfikacją realizacji obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.
 12. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 10, zwiększenie pojemności pojemnika realizowane jest dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w następujący sposób:
  a) pojemnik o pojemności 60 l wymieniany jest na pojemnik 120 l,
  b) pojemnik o pojemności 120 l wymieniany jest na pojemnik 240 l,
  c) pojemnik żółty/ zielony/ niebieski/ czarny o pojemności 240 l wymieniany jest na pojemnik 360 l,
  d) pojemnik żółty/ zielony/ niebieski o pojemności 360 l wymieniany jest na pojemnik 660 l.
 13. W przypadku niezgodności liczby lub pojemności pojemników z prawem miejscowym, pojemniki na nieruchomościach zamieszkałych zostaną dostosowane do liczby zadeklarowanych osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych.

§3

Traci moc zarządzenie nr OR-I.0050.388.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. z zastrzeżeniem, że nieruchomości jednorodzinne będą wyposażane w pojemnik niebieski, na zasadach wynikających z niniejszego zarządzenia poczynając od dnia 1 kwietnia 2021 r..

 • załącznik nr 1 do Zarządzenia ( zabudowa jednorodzinna) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia ( zabudowa kilku i wielorodzinna) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia ( nieruchomości niezamieszkałe) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 4 do Zarządzenia (nieruchomości na cele rekreacyjne) – wersja edytowalna
 • załącznik nr 5 do Zarządzenia (wniosek u zgodę MZLK) – wersja edytowalna
Skip to content