Archiwum kategorii: Nawigacja

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony jest w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola.

ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO REJESTRU

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
 Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 50 złotych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt. 9a (Dz. U. z 2019, poz. 1000 ze zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:

1) dane firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  zobowiązany jest do spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122)

Dane adresowe do składania wniosków:

Urząd Miasta Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
45-018 Opole,  pl. Wolności 7/8, pokój nr 229,
tel. 77 45 11 890, 77 54 11 367,
email: elzbieta.gabor@um.opole.pl.

Formularz wniosku i oświadczenia dostępny jest TUTAJ 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola dostępny jest TUTAJ

Wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola na wniosek przedsiębiorcy, dostępny jest TUTAJ

Wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola na podstawie decyzji, dostępny jest TUTAJ

Częstotliwość odbioru odpadów

Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Budynki jednorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 4 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady szklane – 1 raz na 8 tygodni,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia  – 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie  1 raz na 2 tygodnie,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na kwartał.

2) Budynki kilkurodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 8 tygodni.

3) Budynki wielorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na tydzień,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 3 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie.

4) Zabudowa śródmiejska:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na tydzień,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 5 razy na tydzień,
f) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 2 tygodnie.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych i kilkurodzinnych w sytuacji, gdy właściciele tych nieruchomości zbierają odpady do wspólnych pojemników, jest uzależniona od łącznej liczby lokali mieszkalnych, których mieszkańcy korzystają z tych pojemników:

a) w przypadku gdy liczba lokali mieszkalnych wynosi od 3 do 9, pojemniki będą opróżniane z częstotliwością jak dla zabudowy kilkurodzinnej,
b) w przypadku gdy liczba lokali mieszkalnych wynosi od 10, pojemniki będą opróżniane z częstotliwością jak dla zabudowy wielorodzinnej.

Określa się następujące warianty częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:

1) Częstotliwość I:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 4 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie,
c) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na 2 tygodnie,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,

2) Częstotliwość II*:

  • a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 4 razy w miesiącu,
  • b) odpady szklane – 2 razy w miesiącu,
  • c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 2 razy w miesiącu,
  • d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4 razy w miesiącu.

* Informujemy, że od dnia 15 marca 2016r. zmieniło się prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola i wprowadzono zapis o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

3) Częstotliwość III:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na tydzień,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień ,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy na tydzień,

4) Częstotliwość IV:

a) odpady z papieru, tektury – 1 raz na 2 tygodnie,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na tydzień,
c) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie,
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na 2 tygodnie,
e) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na tydzień,

 

 

Każdego roku, w okresie od 30 października do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 grudnia, a także w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy będą odbierane w każdym z wyżej wymienionych dni i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji.
W przypadku zwiększonej ilości odpadów wytworzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, nadmiar odpadów należy wystawić wraz z pojemnikiem w pierwszym terminie odbioru przewidzianym w obowiązującym harmonogramie.