Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony jest w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola.

ZASADY WPROWADZANIA DANYCH DO REJESTRU

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
 
 Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 50 złotych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt. 9a (Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:

1) dane firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  zobowiązany jest do spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122)

Dane adresowe do składania wniosków:

Urząd Miasta Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
45-018 Opole,  pl. Wolności 7/8, pokój nr 229,
tel. 77 45 11 890, 77 54 11 367,
email: elzbieta.gabor@um.opole.pl.

Formularz wniosku i oświadczenia dostępny jest TUTAJ 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola dostępny jest TUTAJ

Wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola na wniosek przedsiębiorcy, dostępny jest TUTAJ

Wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola na podstawie decyzji, dostępny jest TUTAJ

Skip to content