Informacje wymagane ustawą

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzania takich odpadów

Skip to content