Analiza wyników badania ankietowego

Anonimowe badanie polegało na udostępnianiu formularza ankietowego w formie elektronicznej na stronie https://www.smieciopolis.opole.pl/ankieta-dotyczaca-odpadow-komunalnych/ w dniach od 31 marca do 03 maja 2020 roku.

Głównym celem ankiety było zebranie opinii respondentów na temat funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opole oraz potrzeb, które mogą mieć wpływ na usprawnienie gospodarki odpadami w mieście.

Adresatami ankiety byli mieszkańcy Opola, przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta. Nie zastosowano żadnych kryteriów doboru grupy docelowej. Specjalistom opracowującym kwestionariusz ankiety zależało na poznaniu opinii każdego respondenta i na odwzorowaniu faktycznej reakcji lokalnej społeczności do systemu gospodarki odpadami.

Ankieta składała się łącznie z 24 pytań, pozwalających na uzyskanie informacji i opinii na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Opole w latach 2016-2020 włącznie.
W strukturze kwestionariusza zastosowano głównie pytania zamknięte, wśród których było 9 pytań z możliwością wprowadzenia uwag po wyborze jednej z odpowiedzi. W końcowej części ankiety można było zapisać dowolne uwagi w zakresie poszczególnych pytań lub wykraczające poza ich zakres.

Do ostatecznej analizy zakwalifikowano wszystkie przesłane ankiety. W wyniku realizacji badania uzyskano łącznie 575 ankiet.
W dalszej części dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej.

Wśród respondentów główną grupę ankietowanych – prawie 96%, stanowili mieszkańcy miasta Opole, natomiast najmniej liczną grupę tworzyli przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie miasta Opole – 8 ankiet oraz zarządcy nieruchomości zlokalizowanych w obszarze miasta.

Wyniki ankiety tutaj

Skip to content