Archiwum kategorii: Informacje wymagane ustawą

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U.2019, poz. 1895 ze zm).

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst (tj. Dz.U.2019 poz. 2010 ze zm.), uprzejmie informuję mieszkańców naszego miasta, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U.2019, poz.1895 ze zm.) reguluje sprawy wiązane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym m.in., w następującym zakresie:

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (art. 37, ust.1 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 2. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (art. 37, ust.3 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 3. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna (art. 40 ust. 1 w/w cyt. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).
 4. Zbierający zużyty sprzęt – rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.

Mieszkańcy, którzy posiadają odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego i nie mają zamiaru w najbliższej przyszłości kupować nowego sprzętu, mogą oddać sprzęt nieodpłatnie do następujących PUNKTÓW ZBIERANIA tego typu odpadów:

Lp Nazwa i adres firmy zbierającej zużyty sprzęt Adres punktu zbierania zużytego sprzętu Numer kontaktowy
Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola.
1. REMONDIS Opole Sp. z o.o.Al. Przyjaźni 9

45-753 Opole

al. Przyjaźni 945-573 Opole 77/427-61-11
2. ELKOMul. Norweska 11

45-920 Opole

ul. Norweska 11
45-920 Opole
77/423-66-11
3. Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
77/ 456-25-69 wew. 22 lub 32
4. PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
77/ 456-25-69 wew. 22 lub 32
Inni przedsiębiorcy zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
5. PPUH SUROWCE WTÓRNE KO-MA Sp. z o.o.ul. Oleska 117
45-223 Opole
ul. Oleska 117
45-223 Opole
77/458-04-22
6. INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sud. Dywizji Zmechanizowanej 4 Opole
45-828 Opole
ul. 10 Sud. Dywizji Zmechanizowanej 4 Opole
45-828 Opole
77/451-52-70
7 Centrozłom Wrocław S.Aul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław ul. Działkowa 4,45-144 Opole 506 083 846
8 COGNOR S.A ul. Zielona 26+42-360 Poraj

ul. Magazynowa 2,45-116 Opole 508 032 618

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi na pl. Wolności 7-8, pokój nr 229 (II piętro), w godzinach urzędowania lub pod numerem telefonu 77/45-11-890.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Opola informuje, że na terenie Miasta Opola funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ul. Podmiejskiej 69 na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Komunalny Sp. z o.o., (prowadzący działalność w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69). Do zbiornicy przyjmowane są odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1800 oraz w każdą sobotę w godzinach  900-1500 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Wielkiej Soboty, 24 grudnia i 31 grudnia. Do zbiornicy przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Opola:
a) odpady z papieru,
b) odpady z tworzyw sztucznych,
c) odpady z metali,
d) odpady opakowań wielomateriałowych,
e) odpady szklane,
f) odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018 r., poz. 21 ze zm.) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki
g) odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) posegregowane komunalne odpady budowlane: gruz, materiały ceramiczne, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, metale, materiały izolacyjne, gips za wyjątkiem odpadów zawierających azbest, eternit,
j) zużyte opony z pojazdów których rodzaj wskazuje na niepochodzenie z działalności gospodarczej,
k) odpady zielone,
l) żużle i popioły z palenisk domowych.

Więcej informacji na temat funkcjonowania zbiornic można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK, telefonicznie 506-404-484, za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: zbiornica@zaklad-komunalny.pl lub pod adresem: https://www.smieciopolis.opole.pl/pszok/

Miejsca zagospodarowania odpadów

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.) informujemy, że:

 1. miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH  jest Centrum Zagospodarowania Odpadów, 45-574 Opole ul. Podmiejska 69;
 2. miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE jest kompostownia zlokalizowana przy Centrum Zagospodarowania Odpadów, 45-574 Opole ul. Podmiejska 69;
 3. miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA jest Centrum Zagospodarowania Odpadów, 45-574 Opole ul. Podmiejska 69.

Informację przygotowano w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Opola

W związku z rozstrzygnięciem przetargów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Opola usługę odbioru odpadów komunalnych w okresie 01.08.2019r. – 31.03.2021r. na terenie Miasta Opola świadczy:

Sektor I –  konsorcjum firm:

 • Remondis Opole Sp. z o.o., Al . Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 • ELKOM Sp. z o. o., ul. Norweska 11, 45-920 Opole

Sektor II – Remondis Opole Sp. z o.o., Al . Przyjaźni 9, 45-573 Opole

Sektor III – konsorcjum firm:

 • Remondis Opole Sp. z o.o., Al . Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 • ELKOM Sp. z o. o., ul. Norweska 11, 45-920 Opole

Sektor IV – konsorcjum firm:

 • Remondis Opole Sp. z o.o., Al . Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 • ELKOM Sp. z o. o., ul. Norweska 11, 45-920 Opole