Archiwum kategorii: Nawigacja

Ceny odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych

W poniższej tabeli przedstawiono opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika dla określonej frakcji i objętości obowiązujące od dnia 01.01.2020r.

Pojemność pojemnika na odpady Stawka – zbiórka selektywna odpadów Stawka – zbiórka nieselektywna odpadów
60 l 4,60 zł 10,50 zł
120 l 9,20 zł 23,50 zł
240 l 18,40 zł 47,50 zł
360 l 27,60 zł 71,00 zł
660 l 50,60 zł 129,50 zł
1100 l 84,40 zł 216,00 zł
od 1100 l do 3,5 m3włącznie 184,00 zł 686,50 zł
od 3,5 do 5 m3 włącznie 306,80 zł 982,50 zł
od 5 do 7 m3 włącznie 460,00 zł 1373,50 zł
od 7 do 15 m3 włącznie 920,00 zł 2946,00 zł
od 15 do 36 m3 1270,00 zł 5080,00 zł

Uchwała nr XIX/372/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

W poniższej tabeli przedstawiono opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika dla określonej frakcji i objętości obowiązujące do dnia 31.12.2019r. :

Pojemność pojemnika na odpady Stawka – zbiórka selektywna odpadów Stawka – zbiórka nieselektywna odpadów
60 l 4,60 zł 6,70 zł
120 l 9,20 zł 13,40 zł
240 l 18,40 zł 26,70 zł
360 l 27,60 zł 40,00 zł
660 l 50,60 zł 73,40 zł
1100 l 84,40 zł 122,30 zł
od 1100 l do 3,5 m3włącznie 184,00 zł 267,00 zł
od 3,5 do 5 m3 włącznie 306,80 zł 445,00 zł
od 5 do 7 m3 włącznie 460,00 zł 667,00 zł
od 7 do 15 m3 włącznie 920,00 zł 1334,00 zł
od 15 do 36 m3 1270,00 zł 1840,00 zł

 

Opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej można wyliczyć korzystając z kalkulatora dostępnego TUTAJ

Ceny odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych – wersja do druku

Zamawianie pojemników

Zamawianie pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z zapisami §8 ust. 2 uchwały nr LVIII/1138/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

 1. Wyposażenie przez Gminę Opole nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Opola realizowane jest na podstawie złożonego i prawidłowo wypełnionego druku zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne.
 2. Wzory druków zapotrzebowania na pojemniki stanowią załączniki 1-3 do niniejszego zarządzenia:
  a)wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych – załącznik 1,
  b)wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych kilkurodzinnych, wielorodzinnych oraz w zabudowie śródmiejskiej – załącznik 2,
  c)wzór druku zapotrzebowania na pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych – załącznik 3.
 3. W sytuacji gdy miejscem ustawienia pojemników ma być teren, który jest własnością Gminy Opole warunkiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki jest uzyskanie zgody Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu na ustawienie pojemników na tym terenie. Wzór wniosku o uzyskanie zgody stanowi załącznik nr 4.
 4. Złożenie zapotrzebowania na pojemniki bez zgody o której mowa w ust. 3 skutkować będzie przesłaniem informacji do wnoszącego o konieczności jego uzupełnienia. Do momentu usunięcia braków pozostawia się zapotrzebowanie na pojemniki bez realizacji.
 5. Wzory, o których mowa w ust. 2 i 3, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl w zakładce Miasto > Dla mieszkańców > Gospodarka odpadami komunalnymi, na stronie www.smieciopolis.opole.pl oraz na Platformie e‑Usług Publicznych.
 6. Wypełniony druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być złożony osobiście w Urzędzie Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, ul. Piastowska 17, pok. 610-612, 45-082 Opole lub pl. Wolności 7-8, pok. 106, 45-018 Opole albo przesłany na jeden z ww. adresów.
 7. Druk zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne może być również wniesiony w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej: przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola, za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL lub przesłany pocztą elektroniczną na adres odpady@um.opole.pl.
 8. Zgłoszone zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne podlega weryfikacji w zakresie zgodności, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, dostosowania pojemników do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dostosowania pojemników do liczby i pojemności wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Opola na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wniosku zawierającego uzasadnienie może wyrazić zgodę na czasowe lub stałe zwiększenie pojemności pojemnika.

 10.  Zwiększenie pojemności pojemnika realizowane jest wyłącznie w przypadku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 11. W przypadku wniosku o zwiększenie pojemności pojemnika czarnego (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 9, poprzedzone jest weryfikacją realizacji obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.
 12. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 9, zwiększenie pojemności pojemnika realizowane jest dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w następujący sposób:
  a)pojemnik o pojemności 60 l wymieniany jest na pojemnik 120l, b)pojemnik o pojemności 120 l wymieniany jest na pojemnik 240l,

W przypadku niezgodności z prawem miejscowym, pojemniki na nieruchomościach zamieszkałych zostaną dostosowane do liczby zadeklarowanych osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§2

Traci moc zarządzenie nr OR-I.0050.501.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury wyposażania nieruchomości w pojemniki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 r.

załącznik nr 1 do Zarządzenia – wersja edytowalna
załącznik nr 2 do Zarządzenia – wersja edytowalna

załącznik nr 3 do Zarządzenia – wersja edytowalna

załącznik nr 4 do Zarządzenia – wersja edytowalna

Kalkulator pojemników

Zabudowa jednorodzinna:

pojemnik czarny pojemnik żółty pojemnik zielony pojemnik brązowy
Liczba osób: Pojemnik czarny Pojemnik żółty Pojemnik zielony Pojemnik brązowy
1 60 60 60 120
2 60 120 60 120
3 120 240 120 120
4 120 240 120 240
5 240 240 120 240
6 240 360 240 240
7 240 360 240 240
8 240 660 240 240+120
9 240 660 240 240+120
10 360 660 240 240+120
11 360 660 360 240+240
12 360 660 360 240+240
13 360 660 360 240+240
W razie pytań dotyczących doboru pojemników dla zabudowy kilkurodzinnej, wielorodzinnej, śródmiejskiej lub niezamieszkałej proszę o kontakt telefoniczny – tel.: 77 44 13 237 (Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych) albo pod adresem mailowym odpady@um.opole.pl

 

Akty prawne

Obowiązujące uchwały Rady Miasta Opola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

1.  UCHWAŁA NR LVIII/1137/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
zmiany
1A.  UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
1B.  UCHWAŁA NR XV/266/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

2.  UCHWAŁA NR LVIII/1138/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmiany
2A.  UCHWAŁA NR VI/114/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2B.  UCHWAŁA  NR XIX/375/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.  UCHWAŁA NR XL/803/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

4.  UCHWAŁA NR XXXI/578/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

5.  UCHWAŁA NR XXXI/579/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty
zmiany
5A. UCHWAŁA NR  XIX/372/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6.  UCHWAŁA NR XXXI/580/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

7.  UCHWAŁA NR XXXI/581/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmiany
7A. UCHWAŁA NR XIX/376/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.  UCHWAŁA NR VI/115/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola
zmiany
8A. UCHWAŁA NR XIX/374/19 RADY MIASTA OPOLA  z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola.

9. UCHWAŁA NR XIX/373/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

10.  ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.729.2019 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie procedury wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Załączniki do Zarządzenia Nr OR-I.0050.729.2019  tutaj

 

 

Konto do wpłat

KONTO DO WPŁAT
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr VI/65/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Czytaj dalej Konto do wpłat