Akty prawne obowiązujące

Obowiązujące uchwały Rady Miasta Opola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

1.  UCHWAŁA NR LVIII/1137/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
zmiany
1A.  UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola
1B.  UCHWAŁA NR XV/266/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

2.  UCHWAŁA NR LVIII/1138/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmiany
2A.  UCHWAŁA NR VI/114/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2B.  UCHWAŁA  NR XIX/375/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.  UCHWAŁA NR XL/803/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Opola na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

4.  UCHWAŁA NR XXXI/578/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

5.  UCHWAŁA NR XXXI/579/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty
zmiany
5A. UCHWAŁA NR  XIX/372/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6.  UCHWAŁA NR XXXI/580/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

7.  UCHWAŁA NR XXXI/581/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmiany
7A. UCHWAŁA NR XIX/376/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.  UCHWAŁA NR XXIV/493/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola

9. UCHWAŁA NR XIX/373/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

10. UCHWAŁA NR XXIV/492/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

11.   ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.729.2019 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie procedury wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Załączniki do Zarządzenia Nr OR-I.0050.729.2019  tutaj

Skip to content