1. Po co w ogóle zmieniać system?

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Cele nowej ustawy:

  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”
  • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi – zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości
  • ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych, w tym odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko odpadów
  • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska
  • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
  • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów w sposób inny niż składowanie..
  • wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów oraz spalania odpadów „w domowych piecach”
  • wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń