2. Jak będzie działał nowy system?

Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej uiszczania

  • opłata za odpady zebrane selektywnie będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady!
  • przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez mieszkańców (w tym odpady wielkogabarytowe w ramach akcji „wystawka”)
  • Gmina obejmie nowym systemem wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne = przejęcie kontroli nad całkowitym strumieniem odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Opola
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego
  • powstaną 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady (w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”)