Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu opłat za odpady

1. Po co w ogóle zmieniać system?

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w  systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Cele nowej ustawy:

 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”
 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami poprzez prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi – zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości
 • ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych, w tym odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko odpadów
 • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów w sposób inny niż składowanie..
 • wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów oraz spalania odpadów „w domowych piecach”
 • wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń

2. Jak działa nowy system?

Gmina ustala stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej uiszczania.

WAŻNE:

 • opłata za odpady zebrane selektywnie jest niższa, opłaca się więc segregować odpady!
 • przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane przez mieszkańców (w tym odpady wielkogabarytowe w ramach akcji „wystawka”)
 • Gmina objęła nowym systemem wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne dzięki czemu ma kontrolę nad całkowitym strumieniem odpadów wytwarzanych na terenie Miasta Opola
 • Gmina będzie sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego
 • działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego mieszkańcy Opola mogą oddać bezpłatnie zebrane odpady (w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”)

3. Co znajduje się w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? = za co płacisz?

Opłata pokrywa koszty:

 • bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych z pojemników od wszystkich właścicieli nieruchomości oraz ich transportu, gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania,
 • pośredniego odbioru odpadów komunalnych, które obejmują tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. zbiornic) – będziemy mieli ich prawdopodobnie 2 – będziesz mógł tam sam zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”, czyli na miejscu nie płacisz nic!
 • obsługi administracyjnej systemu

W ramach opłaty:

 • odbierana będzie każda ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z pojemników do tego przeznaczonych,
 • odpady poremontowe przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • odpady wielkogabarytowe będą odbierane w akcjach „wystawka”,

4. Czy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmują podatek VAT?

Nie, opłata jest dochodem gminy i nie podlega VAT.

5. Jaka jest metoda naliczania opłaty oraz stawka?

Wybraną metodą naliczania „opłaty śmieciowej” w Opolu, dla nieruchomości zamieszkałych, jest metoda „od mieszkańca”. Stawki wynoszą: 13 zł/osoby jeśli deklarujemy segregację, 20 zł/osoby jeśli jej nie deklarujemy.

6. Do kiedy należy złożyć deklarację? Czy będzie można zrobić to elektronicznie?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklarację można składać w formie elektronicznej, przesyłając ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola
2) za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL. 2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r.o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Czy to mieszkaniec będzie uiszczał opłatę do UM czy zrobi to za niego zarząd nieruchomości?

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku wyżej wymienione podmioty mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części: – odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.

8. Jakie będą rodzaje pojemników na odpady w nowym systemie?

Odpady z nieruchomości będą zbierane w 4 rodzajach pojemników:
1) z żółtą klapą – na suche i oczyszczone: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe;
2) zielone – na szkło oraz opakowania ze szkła (łącznie bezbarwne i kolorowe);
3) brązowe z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki – na odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
4) czarne – na pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych i na odpady niesegregowane.

9. Co, jeżeli jeden z członków rodziny zamieszkałej na danej nieruchomości, jest zameldowany na stałe pod jej adresem, ale mieszka gdzie indziej?

Meldunki pod danym adresem nie są brane pod uwagę przy naliczaniu wysokości opłaty dla danej nieruchomości, tylko liczba zadeklarowanych w deklaracji osób. Osoba zameldowana na stałe pod danym adresem, ale mieszkająca gdzie indziej zobowiązana jest zadeklarować się na nieruchomości, na której faktycznie zamieszkuje.

10. Czy „opłata śmieciowa” obejmuje pojemniki?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki. W Opolu „opłata śmieciowa” obejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki na poszczególne frakcje odpadów.

11. Do którego pojemnika mogę wyrzucać popiół?

Tylko zimny popiół należy wrzucać do pojemnika czarnego.

12. W jaki sposób będziecie państwo sprawdzać ile osób u mnie mieszka?

Organ podatkowy będzie wszczynał postępowanie podatkowe na podstawie informacji uzyskanych od firmy odbierającej odpady oraz kontroli Straży Miejskiej.

13. W jaki sposób będzie kontrolowana prawidłowa segregacja?

Pracownik firmy odbierającej odpady jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemnika na odpady i sprawdzenia prawidłowości segregacji. Na pojemnikach na poszczególne frakcje będą informacje co wrzucać, a co nie. Informacje te będą również dostępne w postaci ulotek, na stronie internetowej, itp.

14. Czy dalej będzie można odpady segregować w workach?

Nie, na terenie miasta Opola odpady wrzucamy do odpowiednich pojemników lub kontenerów. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z miejsc wystawek znajdujących się obok altan śmietnikowych, w których znajdują się pojemniki na odpady komunalne lub w przypadku ich braku obok wystawionych pojemników na odpady komunalne.Odpady komunalne (posegregowane frakcje, za wyjątkiem pozostałości po segregacji i odpadów zmieszanych) mieszkańcy mogą także samodzielnie (własny koszt transportu) zawieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zbiornic), które powstaną na terenie miasta Opola.

15. Czy rzeczywiście w Opolu będzie odbierana każda ilość odpadów w ramach tej samej opłaty uiszczanej co miesiąc?

Tak, na terenie Miasta Opola w ramach tej samej opłaty będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych z pojemników do tego przeznaczonych. Ponadto mieszkaniec może również zawieźć posegregowane frakcje odpadów komunalnych, w tym komunalne odpady budowlane (oprócz pozostałości po segregacji i zmieszanych odpadów komunalnych) samodzielnie do 2 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zbiornic), które będą zorganizowane na terenie miasta Opola. Mieszkaniec sam ponosi koszt transportu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zbiornicy).

16. Czy będzie konieczne przekazanie Gminie dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. kopii faktur określających ilość odbieranych odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach albo ilości zameldowanych osób?

Wraz z deklaracją nie będzie potrzeba składać dodatkowych dokumentów, nie dotyczy to sytuacji w której właściciel nieruchomości będzie chciał skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych. Ewentualne postępowania wszczęte będą jeśli deklaracja nie będzie zgodna ze stanem faktycznym.

17. A co, jeżeli mamy jedną altanę śmietnikową wspólną dla 4 bloków, w tym 2 różnych zarządców?

Muszą Państwo podjąć wspólną decyzję o segregacji.

18. Czy rozliczanie usług odbioru odpadów komunalnych będzie prowadzone w miesięcznym okresie rozliczeniowym?

Tak, rozliczanie usług odbioru odpadów komunalnych będzie rozliczane w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

19. Jeśli w firmie nie wytwarzamy odpadów szklanych czy musimy zamawiać zielony pojemnik?

Tak, jeśli Państwo zadeklarujecie, że będziecie segregować odpady, gdyż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola obowiązuje 4-pojemnikowy system zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w 4 rodzaje pojemników na poszczególne frakcje odpadów (czarny, z żółtą klapą, zielony, brązowy z ożebrowaniem).
Pojemnika brązowego na odpady nie musi być, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje w deklaracji posiadanie kompostownika.
Ilość oraz pojemność pojemników na odpady komunalne określa właściciel nieruchomości.

20. Czy firmy też muszą składać deklarację?

Tak, ponieważ na terenie miasta Opola nowym systemem gospodarowania odpadami zostają objęte wszystkie rodzaje nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe.

21. W jaki sposób będzie naliczana opłata dla firm?

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemności pojemników zamówionych dla danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczenie opłaty następuje w momencie wypełniania deklaracji.

 

22. Jak obliczyć ilość i pojemność pojemników w firmie?

Państwo sami ustalacie odpowiednią ilość i pojemność pojemników potrzebnych na danej nieruchomości. Pojemniki muszą zawsze domykać się klapą, nie mogą być przepełnione, zaś odpady nie mogą znajdować się obok pojemników.

W przypadku nie spełnienia w/w warunków pojemniki nie zostaną odebrane.

23. Na jakim wzorze należy złożyć deklarację?

Wzór deklaracji dostępny będzie na stronie www.opole.pl oraz w zakładce „Uchwały Rady Miasta Opola”

24. Jakie będą stawki odbioru odpadów komunalnych w pojemniku o określonej pojemności?

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Stawki te (za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności) ujęte są w poniższej tabeli:

Pojemność pojemnika na odpady Stawka – zbiórka selektywna odpadów Stawka – zbiórka nieselektywna odpadów
60 l 4,60 zł 6,70 zł
120 l 9,20 zł 13,40 zł
240 l 18,40 zł 26,70 zł
360 l 27,60 zł 40,00 zł
660 l 50,60 zł 73,40 zł
1100 l 84,40 zł 122,30 zł
od 1100 l do 3,5 m3włącznie 184,00 zł 267,00 zł
od 3,5 do 5 m3 włącznie 306,80 zł 445,00 zł
od 5 do 7 m3 włącznie 460,00 zł 667,00 zł
od 7 do 15 m3 włącznie 920,00 zł 1334,00 zł
od 15 do 36 m3 1270,00 zł 1840,00 zł

 

25. Czy jest możliwość ustalenia indywidualnych harmonogramów odbioru odpadów dla poszczególnych obiektów?

Nie ma możliwości ustalenia indywidualnych harmonogramów odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów obiektów.

26. Czy rozliczanie usług odbioru odpadów komunalnych będzie prowadzone w miesięcznym okresie rozliczeniowym?

Tak, rozliczanie usług odbioru odpadów komunalnych będzie rozliczane w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

27. Czy w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów komunalnych będzie istniała możliwość zlecenia dodatkowego odbioru odpadów?

Gmina Opole nie przewiduje zlecania dodatkowych odbiorów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ramach uiszczanej Gminie przez właścicieli nieruchomości opłaty wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji. W przypadku gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, wytwarza zwiększoną ilość odpadów komunalnych, zobowiązany jest do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której zostanie naliczona nowa opłata obejmująca zwiększoną ilość lub pojemność pojemników. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulega zmianie.