Deklaracje

1. DOGO-2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.

1 A. DOGO-2 stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

1B. DOGO-2 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. druk edytowalny

1C. DOGO-2 stawki do 31.12.2019r. druk edytowalny

1D. Instrukcja jak wypełnić DOGO-2

2. ZOGO-3 – wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu – załącznik obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu

2 A. ZOGO-3 – druk edytowalny

2 B. Instrukcja jak wypełnić ZOGO-3

3. DOGO-3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

3 A. Zgoda na przystąpienie do systemu ( składana wraz z deklaracją od stycznia 2021r.)  –  druk pdf

3 B. DOGO-3 stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

3 C. Zgoda na przystąpienie do systemu ( składana wraz z deklaracją od stycznia 2021r.) – wersja edytowalna

3 D. DOGO-3 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. druk edytowalny

3 E. DOGO-3 stawki do 31.12.2019r. druk edytowalny

3 F. Instrukcja jak wypełnić DOGO-3

3 G. Uzupełnienie zgody na przystąpienie do systemu – druk pdf

3 H. Uzupełnienie zgody na przystąpienie do systemu – druk edytowalny

4. DOGO-4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

4 A. DOGO-4 stawki od 01.01.2021r. – druk edytowalny

4 B. DOGO-4 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. – druk edytowalny

4 C. DOGO-4 stawki do 31.12.2019r. – druk edytowalny

4 D. Instrukcja jak wypełnić DOGO-4

5. DOGO-5 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla właścicieli więcej niż jednej nieruchomości

5 A. Zgoda na przystąpienie do systemu (składana wraz z deklaracją od stycznia 2021 r. jeżeli obejmuje nieruchomość niezamieszkałą – druk pdf

5 B. DOGO-5 stawki od 01.01.2021r. – druk edytowalny

5 C. Zgoda na przystąpienie do systemu (składana wraz z deklaracją od stycznia 2021 r. jeżeli obejmuje nieruchomość niezamieszkałą – wersja edytowalna

5 D. DOGO-5 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. – druk edytowalny

5 E. DOGO-5 stawki do 31.12.2019r. – druk edytowalny

5 F. Instrukcja jak wypełnić DOGO-5

6. ZOGO-2 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypełnia właściciel więcej niż jednej nieruchomości

6 A. ZOGO–2 stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

6 B. ZOGO–2 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. druk edytowalny

6 C. ZOGO–2 stawki do 31.12.2019r.druk edytowalny

6 D. Instrukcja jak wypełnić ZOGO-2

7. DOGO-6 –deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku

8. DOGO – 7 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

8 A. DOGO–7 – stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

8 B. DOGO–7 – stawki od 01.01 do 31.12.2020r. druk edytowalny

9. ZOGO – 4 – załącznik do deklaracji DOGO-7 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

9 A. ZOGO–4 – druk edytowalny

10. DOGO–8 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

10 A. DOGO–8 – druk edytowalny deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej .

10 B. ZOGO–5 – załącznik do deklaracji DOGO-8 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

10 C. ZOGO–5 – druk edytowalny

10 D. ZOGO–6 – załącznik przedstawiający wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, na których znajdują się gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

10 E. ZOGO–6 – druk edytowalny

11. Platforma e-Usług Publicznych umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: http://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=18116&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=2022

11 A. Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP)

12. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: EPUAP

12 A. Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

13. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

14. Klauzula informacyjna

Skip to content