Deklaracje

1. DOGO-2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy.

1A. DOGO-2 stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

1B. DOGO-2 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. druk edytowalny

1C. DOGO-2 stawki do 31.12.2019r. druk edytowalny

1D. Instrukcja jak wypełnić DOGO-2

2. ZOGO-3 – wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu – załącznik obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu

2A. ZOGO-3 – druk edytowalny

2B. Instrukcja jak wypełnić ZOGO-3

3. DOGO-3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

3A. Zgoda na przystąpienie do systemu ( składana wraz z deklaracją od stycznia 2021r.)  –  druk pdf

3B. DOGO-3 stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

3C. Zgoda na przystąpienie do systemu ( składana wraz z deklaracją od stycznia 2021r.) – wersja edytowalna

3D. DOGO-3 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. druk edytowalny

3E. DOGO-3 stawki do 31.12.2019r. druk edytowalny

3F. Instrukcja jak wypełnić DOGO-3

4. DOGO-4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

4A. DOGO-4 stawki od 01.01.2021r. – druk edytowalny

4B. DOGO-4 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. – druk edytowalny

4C. DOGO-4 stawki do 31.12.2019r. – druk edytowalny

4D. Instrukcja jak wypełnić DOGO-4

5. DOGO-5 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla właścicieli więcej niż jednej nieruchomości

5A. Zgoda na przystąpienie do systemu (składana wraz z deklaracją od stycznia 2021 r. jeżeli obejmuje nieruchomość niezamieszkałą – druk pdf

5B. DOGO-5 stawki od 01.01.2021r. – druk edytowalny

5C. Zgoda na przystąpienie do systemu (składana wraz z deklaracją od stycznia 2021 r. jeżeli obejmuje nieruchomość niezamieszkałą – wersja edytowalna

5D. DOGO-5 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. – druk edytowalny

5E. DOGO-5 stawki do 31.12.2019r. – druk edytowalny

5F. Instrukcja jak wypełnić DOGO-5

6. ZOGO-2 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypełnia właściciel więcej niż jednej nieruchomości

6A. ZOGO–2 stawki od 01.01.2021r. druk edytowalny

6B. ZOGO–2 stawki od 01.01. do 31.12.2020r. druk edytowalny

6C. ZOGO–2 stawki do 31.12.2019r.druk edytowalny

6D. Instrukcja jak wypełnić ZOGO-2

7. DOGO-6 –deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku

8. DOGO – 7 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

8a. DOGO–7 – druk edytowalny

9. ZOGO – 4 – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu.

9a. ZOGO–4 – druk edytowalny

10. Platforma e-Usług Publicznych umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: http://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=18116&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=2022

10a. Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych (PeUP)

11. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL umożliwiająca złożenie deklaracji w formie elektronicznej: EPUAP

11a. Instrukcja złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

12. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

13. Klauzula informacyjna

Skip to content